ana guberina

IZMEĐU PRAISKONSKOG OTOKA
I KRISTOCENTRIČNOG SVEMIRA

 

Kada su ljeta ljetovala sama, a nas nije bilo, bili smo daleko, nismo se još bili rodili, glad nas nije gonila ni na jednu stranu, radosno je bilo uvali biti uvala, šumarku šumarak, kukcu kukac, kamenu težak, gušteru zelen, radosno je bilo otoku biti otok, izvan vremena, bez imena, po danu sjajan, taman noću.
Danijel Dragojević,
stihozbirka Negdje, Zagreb, 2013.

 

Navedene stihove koje napisao je pjesnički bard Danijel Dragojević doživjeh kao prikladnu poetsku verbalizaciju slika iz ciklusa Ljeto na otoku Ane Guberine. Na tim se platnima izvanvremeni intimistički spokoj zatječe u dijalektičkoj napetosti s kolorističkim senzacijama određenoga godišnjeg doba, s bujnim prizorima što titraju u snohvatici vreloga sredozemnog uzduha: u statičnosti motiva živo pulsiraju boje i oblici, pri čemu forme proishode iz slikaričinih oblikotvorno nanesenih boja te se u njih samosvjesno vraćaju. Zbog njezine osebujne, strastvene i u isti mah tankoćutno uprizorene palete – smjestio je likovni kritičar Darko Glavan kolorizam Ane Guberine “u povijesni slijed hrvatskog kolorističkog slikarstva marina, negdje na liniji Gliha – Dulčić – Murtić – Kuliš” (u predgovoru za izložbu Tišine, žute i modre, galerija Ulrich, ljeto 2002.).

Otok je neraskidivo dvojstvo duhovnog i tvarnog, simbol iskonskoga duhovnog središta i ujedno dio zemlje koji simbolizira utočište. Svijet u malome, potpuna slika svemira. Od praiskonskog, duhovnog i zemaljskog otoka Ane Guberine dospijevamo do njezina ciklusa o Adamu i Evi, gdje se u osobitoj antropomorfnosti, u duhovnosti i tjelesnosti sučeljavaju, dijalektički sprežu, prožimaju te u sintezu uzdižu ne samo dvojstvo ženskog i muškog nego i dualiteti nebeskog i zemaljskog, apstraktnog i figuralnog, refleksivnog i senzualnog, univerzalnog i personalističkog, simboličkog i vitalističkog. Praroditelji Adam i Eva, stvoreni na Božju sliku, zlorabili su slobodu i zabacili životodajnu povezanost sa Stvoriteljem. Zato se utjelovljuje “drugi Adam”, Bogočovjek Isus Krist, koji je Riječ Božja: “... u njoj bijaše život, / i život bijaše ljudima svjetlo” (Evanđelje po Ivanu 1,4). Isus Krist je izvor i uvir svega postojećeg, kojemu sve smjera da naposljetku “Bog bude sve u svemu” (Prva poslanica Korinćanima 15,28). O prodahnutosti Ane Guberine kršćanskom vjerom i simbologijom te o njezinoj nadahnutosti znamenitim isusovcem, filozofom, teologom i prirodoznanstvenikom Pierreom Teilhardom de Chardinom – koji govoraše o sveprisutnoj snazi Božje ljubavi što drži na okupu čitav svemir usredišten u Kristu, ljubavi koja povezuje cjelokupnu zbiljnost, sve dimenzije i razine postojanja – jasno svjedoče nazivi izloženih slika: “Povezanost”, “Je li svemir Kristocentričan”, “Gibanje prema Omegi”, “Usredištenje”, “Hodočasnik”, “Put u Emaus”, “Otajstvo Euharistije”...

Treba istaknuti to da je Ana Guberina, kao vrsna koloristica, ponajvećma slikarica Božjega, metafizičkoga svjetla, ili svjetlosti čija je priroda, ustanovili su fizičari, dualna: svjetlost je ujedno val i roj česticâ. Slike iz ciklusa Gibanja i strukture vjerodostojno sugeriraju taj dualizam. Njihove teksture satkane su od tananih tragova kinetičke gestualnosti: posrijedi je svojevrsni action painting složen od ushita i sabranosti, rasutosti i usmjerenosti, instinkta i intelekta; pri čemu se preleti linija međusobno isprepliću, obavijaju pikturalne mikrofragmente, tvoreći dinamičke strukture raznolike morfologije i širokih izražajnih registara, od rasplamsalih i jarkih boja do rafiniranih kromatskih redukcija. A kada na slici vidimo sivi ili sivo-bijelo-crni akromatski raster, ili su pak čitave slike akromatske – to nikako nije pesimizam ni umrtvljenje energije. U tome, naprotiv valja razaznati mogućnost, možnost, očekivanje, nadu. Bijela sadrži čitav spektar boja, sveukupnu svjetlost: Isusovo lice po preobraženju zasja kao sunce, a “haljine mu postadoše bijele kao svjetlost” (Evanđelje po Mateju 17,2). Crna je pak progutala i utrnula sve boje; no crna je i plodna zemlja što prima sjeme, koja tek kad umre daje bogat plod; u crnoj zemlji počivaju mrtvi čekajući uskrsnuće...

To nije slikarstvo koje komunicira na razini likovnoga odraza, nego na mnogolikim razinama ulaza u tkivo prirode i svijeta, prodora u mikrofiziku i uzleta u astrofiziku, onkraj osjetilima dostupne pojavnosti; slikarstvo je to koje se sa svoje osobne i nad-osobne motivacije uklanja mimezi te se u su-stvarateljskom dohvaćanju svijeta priklanja genezi.

Zbog njezine stilske prepoznatljivosti koja spretno i sretno združuje svježinu i zrelost, zbog njezine samosvojnosti i sposobnosti da raznolike motivsko-tematske odabire, uključivši i one prividno nereligijske, vjerodostojno usredišti u Isusu Kristu Svevladaru, možemo s pravom kazati da je slikarstvo Ane Guberine “jedna druga umjetnost” (un art autre), umjetnost koja zbog vlastite autentičnosti, rijetko viđene refleksivnosti i ekspresivnosti te osobitoga spoja intimizma i univerzalizma – zavrjeđuje zaista značajno mjesto u suvremenome hrvatskom slikarstvu.

Marito Mihovil Letica

about

The new cycle of paintings by Ana Guberina is a continuation of her previous research into gestural abstraction, but the abstract matrix of delicate lines suggests an extremely complex perception of reality. It is not abstract art which escapes the complexity of everyday life, and in which the artist detaches herself emotionally and mentally from reality, but a layered elaboration of several present dimensions of reality that we all feel intensely. Addressing certain eternal and universal themes such as love, closeness, spirituality and interrelationship of all living creatures in this corner of the Universe, Ana Guberina occasionally clearly shows a human being, clouds, planets…striving after spiritual issues and dilemmas across intimist subject matter.

Having successfully resisted the banality of realist or naturalist narrative in the field of painting which is common in sacral motives, Ana Guberina, through a subtle dynamic of a network of lines, speaks of the all-pervasive force of love and spirituality in all things and on all levels of reality around us. Following the teaching of Pierre Teilhard de Chardin, a theologian and philosopher, for Ana Guberina the world is obviously also set in motion and kept in balance by God's love which is dispersed like light. For we feel the lack of love as the lack of light, absence of color, numbness of energy. That is why a constant frequency of pulsation and vibration reflected by an endless network of tightly intertwined delicate lines permeates these canvases.

So even when an odd crack in the emotional code happens, or a moment of temptation, exhaustion or dilemma in the grey screen of the painting, it is quickly healed by a new layer of pictural matter. This art seems to be bridging all the difficult intimate moments, although it does not run away from them by hiding in a utopian picture of a perfectly balanced inner life. It speaks of an authentic experience of the artist who feels all the fine dimensions of reality intensely. After all, Jackson Pollock's action painting also contains a level of spiritual movement of the lines taken from the Navajo shaman ritual painting, just as Mark Tobey perfected his white writing after having studied Zen Buddhism. Ana Guberina's artistic sensibility is definitely closer to that of Tobey, for whom painting was a form of meditation and who was deeply motivated by spirituality.

Not dwelling on the literal interpretation of spiritual and sacral motives, Ana Guberina manages to strike a fine balance in counterpointing the themes and models of her brush stroke. Despite being aware that we all nowadays live in a certain closed or limiting matrix, she still persistently seeks love and interconnectedness, contemplativeness that wishes to transcend the barriers of all emotional, religious and cultural learned patterns.

Iva Körbler

 

motions and structures

Judging by Guberina’s earlier exhibitions, including predominantly landscapes (frequently on the verge of abstraction) and religious motifs, the current cycle of ‘Motions and Structures’ reveals the artist’s decisiveness to abandon representational art and bravely enter endless spiritual and metaphysical space. The blazing yellow and red that dominate the representations of the ‘Summer on the Island’ have joined forces with the energetic strokes of white and/or black to create net-like structures of unique expressiveness and wide associative span. The artist herself suggests some interpretations: ‘possibility of the supernatural’, ‘matter and non-matter,’ and ‘could the astonishing event such as the Big Bang be defined as a miracle?’

These brief notes instantly reveal that the explosions of creative energy, recorded in the dense mash of acrylic, ensue from equally intense contemplations which tried to reconcile the Christian faith with the contemporary theories of the creation and functioning of the universe.

In this respect, I am prepared to accept the suggestion of art critics Goran Blagus and Enes Quien. They emphasize ‘authentic contemporaneity’ as the key quality of Ana Guberina’s personal philosophy of art – this show is a testimony to the uniqueness of her contemplations and her experience of the contemporary moment. The both are expressed by her original and suggestive visual language. My original impression that Ana Guberina derives her personal painterly language from the ‘historical sequence of Croatian colouristic painting of marinas, somewhere on the line of Gliha-Dulčić-Murtić-Kuliš’ could now be supplemented by references to some doyens of abstract art, such as Jackson Pollock and Mark Tobey. Still, we should stress the fact that the morphology of Guberina’s paintings is the result of her own, unique creative quest. Her paintings fascinate us by the gradually evolving complexity of her inspiration and by her painterly power to deal with the primordial issues of existence and creativity. This is the reason why, beginning my praise of Ana Guberina’s philosophical and painterly ambition, I expressed my doubt that we could ever clearly define a creative effort which deliberately refuses all spiritual and metier limitations.

Darko Glavan

ZWISCHEN DER URINSEL
UND EINEM CHRISTUSZENTRIERTEN UNIVERSUM

 

Als die Sommer alleine Sommer verbrachten, und wir nicht da waren, waren wir weit, wir wurden noch nicht geboren, der Hunger hat uns an keine Seite getrieben, es war fröhlich der Bucht die Bucht zu sein, dem Wäldchen das Wäldchen, dem Käfer der Käfer, dem Stein schwer, der Eidechse grün, fröhlich war es der Insel, die Insel zu sein, jenseits von Zeit, namenlos, am Tage glänzend, dunkel in der Nacht.
Danijel Dragojević, Gedichtsammlung, Irgendwo, Zagreb, 2013.

 

Die obigen Verse, verfasst vom Poetenbard Daniel Dragojević, erlebte ich als eine geeignete poetische Verbalisierung der Gemälde aus dem Zyklus Sommer auf der Insel von Ana Guberina. Auf diesen Leinwänden findet sich eine außerzeitliche intime Rue in dialektischer Spannung mit koloristischen Sensationen einer bestimmten Jahreszeit, mit üppigen Szenen, die im Schlummer des heißen mediteranischen Seufzen flackern: in der Statizität der Motive lebhaft pulsieren Farben und Formen, wobei die Formen aus der formfältig angesetzten Farben der Autorin herauskommen und kehren dann wieder selbstbewusst in sie zurück. Dank ihrer eigenartigen, leidenschaftlichen und gleichzeitig sensibel inszenierten Palette verlieh der Kunstkritiker Darko Glavan dem Kolorismus von Ana Guberina “den Platz in der geschichtlichen Reihenfolge der kroatischen koloristischen Malerei der Meeresmotiven irgendwo auf der Linie Gliha – Dulčić – Murtić – Kuliš” (Einleitung zur Ausstellung Stillen, gelbe und blaue, Gallerie Ulrich, Sommer 2002).

Die Insel ist eine untrennbare Dualität zwischen dem Geistlichen und dem Materiellen, ein Symbol des ursprünglichen geistlichen Mittelpunkts und zugleich ein Teil der Erde, der die Zuflucht symbolisiert. Die Welt im Kleinen, ein vollkommenes Bild des Universums. Von der uralten, geistlichen und irdischen Insel von Ana Guberina kommen wir zu ihrem Zyklus Adam und Eva, wo in eigenartiger Anthropomorfität, Geistigkeit und Leiblichkeit aufeinanderstoßen, sich dialektisch komprimieren, durchdringen und zur Synthese kommen nicht nur die Zweiheit von Weiblichkeit und Männlichkeit, sondern auch Dualitäten von Himmlischen und Irdischen, Abstrakten und Figuralen, Reflexiven und Sensuellen, Universellen und Personalistischen, Symbolischen und Vitalistischen finden hier ihren Ausdruck. Die Ureltern Adam und Eva, nach dem Bilde Gottes geschaffen, haben die von Gott geschenkte Freiheit missbraucht und die lebensschenkende Verbindung mit ihrem Schöpfer verworfen. Deswegen inkarnierte sich der “zweite Adam”, Mensch und Gott Jesus Christus, der das Wort Gottes ist: “… in ihm war das Leben, / und das Leben war das Licht der Menschen” (Das Evangelium nach Johannes 1,4). Jesus Christus ist Urquelle und Mündung alles Existierenden, nach dem sich die ganze Schöpfung sehnt, damit letztlich “Gott alles im allen” werde (Der 1. Brief von Paulus an die Korinther 15,28). Durchdrungen von Ana Guberina mit christlichem Glauben und Symbologie sowie von ihrer Inspiration durch den berühmten Jesuiten, Philosophen, Theologen und Naturwissenschaftler Pierre Teilhard de Chardin – der über die überallanwesende Kraft der Gottesliebe sprach, die das ganze Universum in Christus zentriert und zusammenhält, d.h. in Liebe, die das ganze Sein, alle Dimensionen und Ebenen des Seins verbindet – zeugen zweifellos die Namen ihrer ausgestellten Leinwände: “Kohärenz”, “Ist das Universum Christuszentriert”, “Bewegung zur Omega”, “Zentrierung”, “Pilger”, “Der Weg nach Emmaus”, “Das Geheimnis der Eucharistie”…

Hier sollte betont werden, dass Ana Guberina, als eine ausgezeichnete Koloristin, in erster Linie eine Malerin des göttlichen, metaphysischen Lichtes ist, oder des Lichtes, dessen Natur, wie es Physiker festgestellt haben, dual ist: das Licht ist gleichzeitlich Welle und Teilchenschwarm. Ihre Werke aus dem Zyklus Bewegungen und Strukturen suggerieren glaubwürdig diese Dualität. Ihre Texturen sind von feinen Spuren kinetischer Gestualität durchdrungen: am Werk ist eine Art von action painting, zusammengesetzt aus Euphorie und Fokussierung, Zerstreuung und Konzentration, Instinkt und Intellekt; wobei sich Überflüge der Linien miteinander verflechten, picturelle Mikrofragmente umwickeln. Sie bilden dabei dynamische Strukturen vielfältiger Morphologie und breitem Ausdrucksregister, von entflammten und hellen Farben bis zu raffinierten chromatischen Reduktionen. Und wenn wir auf dem Bild ein grau-weiß-schwarzes achromatisches Raster erkennen, oder wenn sogar ganze Bilder achromatisch sind, dann bedeutet dies keinesfalls Pessimismus oder Abtötung von Energie. Ganz im Gegenteil, darin sollte man vielmehr Möglichkeit, Kraft, Erwartung und Hoffnung erkennen. Das Weiße beinhaltet das ganze Spektrum von Farben, das gesamte Licht: in der Verklärung leuchtete das Gesicht Jesu wie die Sonne, und “seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht” (Das Evangelium nach Matthäus 17,2). Das Schwarze verschluckte und löschte nun alle Farben; schwarz ist jedoch auch fruchtbare Erde, die das Samenkorn empfängt, das erst nach seinem Tode reiche Frucht bringt; in der schwarzen Erde ruhen die Verstorbenen in Erwartung ihrer Auferstehung…

Die Aufstellung Kohärenz veranschaulicht in einer besonderen Weise die Beschäftigung mit jeglichen Verbindungen: die Verbindung des Menschlichen mit dem Göttlichen, des Physischen mit dem Metaphysischen, des Raumes mit der Zeit, des Zeitlichen mit dem Zeitlosen, des Lebendigen mit dem Nichtlebendigen, der Bewegung mit der Struktur..., die Verbindung alles Seienden, die die Malerin Guberina in ihrer ungestörten christusorientierten Motivation ausdrückt.

Das ist keine Malerei, die bloß auf der Ebene der malerischen Wiederspiegelung kommuniziert, sondern auf multiformen Ebenen des Eingangs ins Gewebe der Natur und der Welt, des Durchbruchs in Mikrophysik und Astrophysik, jenseits von den Sinnen zugänglichen Erscheinung; dies ist eine Malerei, die sich von seiner persönlichen und überpersönlichen Motivation der Mimesis entweicht und sich in mit-schöpferischen Berührung der Welt der Genesis zuneigt.

Aufgrund ihrer stilistischen Erkennbarkeit, die geschickt und glücklich Frische mit Reife vereinigt, und wegen ihrer Eigenartigkeit und Fähigkeit, verschiedene motiv-thematische Auswahlen, eingeschlossen auch jene scheinbar nichtreligiöse, glaubwürdig in Jesus Christus als Pantokrator zu verankern, kann man mit Recht sagen, dass die Malerei von Ana Guberina “andere Kunst” (un art autre) ist. Eine Kunst, die wegen ihrer eigenen Authentizität, selten gesehener Reflexivität und Expressivität, sowie eigenartiger Zusammensetzung von Intimismus und Universalismus – wirklich einen bedeutenden Platz in der zeitgenössischen kroatischen Malerei verdient.

Marito Mihovil Letica

životopis

Ana Guberina živi i radi u Zagrebu. Nakon studija dizajna diplomirala je slikarstvo 1996. na privatnoj Akademiji likovnih umjetnosti, u klasi prof. Dina Trtovca. Studijski je boravila u Los Angelesu, Hamburgu i Parizu. Izlagala je na četrdesetak samostalnih i više od stotinu skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Njezin prepoznatljiv i profiliran likovni izričaj privlači pozornost likovnih kritičara, galerista i publike. Za svoj rad više je puta dobila priznanja i nagrade. O njezinu slikarstvu pisali su povjesničari umjetnosti i likovni kritičari: Josip Depolo, Stanko Špoljarić, Branka Hlevnjak, Enes Quien, Goran Blagus, Koraljka Jurčec Kos, Yanka Stahan, Darko Glavan, Nikola Albaneže, Iva Körbler i Marito Mihovil Letica. Djela joj se nalaze u galerijama, javnim i privatnim zbirkama suvremene umjetnosti diljem svijeta. Članica je HDLU-a, WAG Hrvatska i CIVA (Christians in the Visual Arts).

 

biography

Ana Guberina lives and works in Zagreb. She attended high-school in Split and Zagreb.

In the period from 1980-90 she lived in Zurich, Paris, Marseille, Los Angeles and Hamburg, where she worked as a designer and studied art.

In 1996, she graduated from the painting class of Professor Dino Trtovac, Private Academy. In Hamburg she attended the master class of Professor M. Roecke.

Since 1990, she has made several study visits to the USA and Paris.

Ana Guberina has exhibited her works in numerous solo and group exhibitions in Croatia and abroad.

In 2002 she received Pasionska Baština Award, Mimara Museum, Zagreb. Her paintings can be found in well-known galleries and private collections.

Guberina is member of HDLU (Croatian Association of Visual Artists) and CIVA (Christians in the Visual Arts).

 

biographie

Nach Abschluss des Designstudiums hat Ana Guberina im Jahre 1996 das Studium der Malkunst an der Privatakademie der malerischen Künste in der Klasse von Prof. Dino Trtovac zu Ende geführt. Danach erfolgten Studienaufenthälte in Los Angeles, Hamburg und Paris. Ihre Werke wurden auf über 40 (vierzig) selbstständigen Ausstellungen und auf mehr als hundert Gruppenausstellungen  im Inn- und Ausland ausgestellt. Ihr erkennbarer und profilierter malerischer Ausdruck erweckt die Aufmerksamkeit zahlreicher Kunstkritiker, Gallerienbesitzer und des breiten Publikums. Für ihr Werk erhielt sie mehrere Anerkennungen und Preise. Über ihre Malkunst schrieben Kunsthistoriker und Kunstkritiker wie: Josip Depolo, Stanko Špoljarić, Branka Hlevnjak, Enes Quien, Goran Blagus, Koraljka Jurčec Kos, Yanka Stahan, Darko Glavan, Nikola Albaneže, Iva Koerbler, Marito Mihovil Letica.

Ihre Werke sind in mehreren Gallerien, öffentlichen und privaten Sammlungen zeitgenössischer Kunst zu finden.

Sie ist Mitglied von HDLU (Kroatischer Kunstverein), WAG Croatien,  und CIVA (Christians in the visual Arts -  Christen in visueller Kunst)

kontakt

Atelier: Berislavićeva 18
HR-10 000 Zagreb

mob.: 00385-91-573-29-72
e-mail: anaguberina@gmail.com

contact

Address: Berislavićeva 18
HR-10 000 Zagreb, Croatia

mob.: 00385-91-573-29-72
e-mail: anaguberina@gmail.com

kontakt

Atelier: Berislavićeva 18
HR-10000 Zagreb

GSM: 00385 91 573 2972
E-Mail: anaguberina@gmail.com